Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik er gældende for Gefion Group A/S, CVR: 37 04 25 60, (”Gefion Group”) og alle associerede projektselskaber hertil. En fuld liste over projektselskaberne kan ses nederst i dokumentet.

Gefion Group er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der for-tæller dig, hvordan vi behandler dine data.

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

Gefion Group A/S

Østergade 1, 1.

1100 København K

privacy@gefiongroup.com

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retslige forpligtelser.

POTENTIELLE LEJERE

For at du kan blive skrevet op på venteliste hos Gefion Group, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

For potentielle lejere:

• Navn, e-mail, telefonnummer

Vi deler dine oplysninger med ejendomsmægler på den relevante sag.

Vi indsamler personoplysninger om potentielle lejere til følgende formål:

• Muligt fremtidigt udlejning af bolig

• Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

• Behandlingen af oplysningen sker på baggrund af et samtykke, som afgives i forbindelse med opskrivning til muligt lejemål

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Typisk vil oplysninger vedr. potentielle lejere blive slettet, når samtykket til at stå på ventelisten trækkes tilbage.

• Oplysninger slettes, hvis samtykket trækkes tilbage

LEJERE

For at du kan være lejer hos Gefion Group, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende person-oplysninger om dig:

• Navn, telefonnummer, adresse, e-mail, uddannelse, bankoplysninger, eventuelt kopi af lønsedler

• CPR-nummer

Vi deler dine oplysninger med ejendomsmægler og administrator på den relevante sag.

Vi indsamler personoplysninger om lejere til følgende formål:

• Udlejning af boligen

• Efterfølgende lejeradministration

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

• Behandlingen af oplysninger sker med henblik på opfyldelse af lejekontrakten

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. lejere blive slettet efter lejekontraktens ophør.

• Lejeroplysninger og lejekontrakten slettes 3 år efter lejer har opsagt lejemålet

PRIVATE KØBERE

Når du ønsker at købe en bolig af Gefion Group, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

• Navn, telefonnummer, adresse, e-mail, statsborgerskab, bopælstid i Danmark, stilling, bankgarantier

Vi deler dine oplysninger med ejendomsmægler og administrator på den relevante sag.

Vi indsamler disse oplysninger om potentielle købere til følgende formål:

• Salg af bolig

Vi indsamler oplysningerne på følgende retsgrundlag:

• Opfyldelse af købsaftalen for boligen

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. køber blive slettet efter aftalens ophør.

• Køberoplysninger og købsaftale slettes 5 år efter 1 års gennemgang af boligen

LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE

For at være leverandør og samarbejdspartner hos Gefion Group, er det nødvendigt, at vi ind-samler følgende personoplysninger om dig:

• Navn, e-mail, adresse, telefonnummer, betalingsoplysninger, CVR-nr., enkeltmandsvirk-somhed

Vi indsamler personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere til følgende formål:

• Behandling af vores køb/ydelser

• Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

• Behandlingen af oplysninger sker med henblik på opfyldelse af kontrakten, der er indgået

• Virksomheden er retlig forpligtet til at dokumentere økonomiske forhold i henhold til bog-føringsloven

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. leverandører og samarbejdspartnere blive slettet efter aftalens ophør.

• Oplysninger, som har relevans for bogføringsloven, opbevares indeværende år + 5 år, hvorefter efter de slettes

• Oplysninger på leverandør/samarbejdspartner opbevares indeværende år + 5 år, hvor-efter de slettes

JOBANSØGERE

Når vi modtager din ansøgning, vil den blive gennemlæst og behandlet efter nedenstående for-skrifter.

Ansøgningen med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen.

Vi anvender desuden i visse tilfælde en ekstern rekrutteringsaktør, som også vil få adgang til ansøgning med eventuelle bilag.

Personoplysninger, som fremkommer i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet på følgende behandlingsgrundlag:

Behandlingen af personoplysninger sker i begge parters interesse med henblik på et eventuelt samarbejde, hvorfor den lovlige hjemmel er legitim interesse. Indhentes der referencer, sker dette på baggrund af et særskilt samtykke.

Vi gemmer din ansøgning med bilag i 6 måneder. Herefter vil din ansøgning med bilag blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmer vi din ansøgning med bilag i 6 måneder, hvorefter de bliver slettet.

Hvis vi gerne vil gemme din ansøgning med bilag i mere end 6 måneder, kontakter vi dig for at få dit samtykke til dette. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger.

ØVRIGE OPLYSNINGER OM BEHANDLING

SIKKERHED

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre, at dine op-lysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Den dataansvarlige sikrer sig, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 5.

DATAMINIMERING

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

VI HOLDER DATA AJOUR

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærk-somme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

NYHEDSBREV/BOLIGAGENT

Dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev/boligagent er frivilligt, og du kan trække det tilbage ved at kontakte os når som helst. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leve-randører af it-løsninger, eksterne ejendomsmæglere mm. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde vide-regives data til en række kategorier af datamodtagere, jf. portalens oversigt over datamodta-gere, fx banker, inkasso, fragtfirmaer, offentlige myndigheder, etc.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller tredjelande, som har de nødvendige sikkerhedsmæs-sige garantier, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig be-skyttelse. Ved overførsel til USA (Microsoft og Dropbox, Mailchimp) er der indgået SCC-aftaler, og overførsel er vurderet på baggrund af en Transfer Impact Assessment (TIA).

FÆLLES DATAANSVAR (VED BRUG AF SOCIALE MEDIER)

Vi bruger følgende sociale medier: Facebook, Instagram og LinkedIn, som er kategoriseret som fælles dataansvarlige. Fælles dataansvar betyder, at der ikke videregives personoplysninger, men at begge parter er ansvarlige for formålet og behandlingen af personoplysninger.

Hvis der offentliggøres kundeudtalelser eller lignende, bruges hjemlen: Samtykke.

DINE RETTIGHEDER

• Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig i det omfang, vi videregiver data i Dan-mark og i udlandet.

• Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forret-ningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

• Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Du bedes være præcis omkring din rettelse, ellers vil det be-sværliggøre vores arbejde og kan i visse tilfælde føre til, at vi ikke kan efterkomme din rettelse.

• I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke læn-gere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

• Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

• Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at standse behandlingen af dine persondata.

• Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

• Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål, de er indsamlet til, eller når vi ikke har en retslig grundlag til at opbevare dem længere.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersø-ger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

LISTE OVER ASSOCIEREDE PROJEKTSELSKABER

1. Gefion Group Holdco ApS – CVR: 39 31 27 94

2. Gefion Group Holdco II ApS – CVR: 37 77 93 69

3. Gefion Group Holdco III ApS – CVR: 55 66 00 18

4. Gefion Byg ApS – CVR: 42 31 87 95

5. Amager Strandvej 60-64 / Ved Amagerbanen 37 ApS – CVR: 37 51 14 55

6. GG St. Kongensgade 100 & 106 P/S – CVR: 38 30 68 47

7. Rødovre City P/S – CVR: 37 27 19 77

8. Kanalgaden 3 ApS – CVR: 39 16 47 95

9. HKP 1A Holding ApS – CVR: 39 34 89 42

10. GG Development 8 ApS – CVR.: 38 24 05 52

11. GG KBV P/S – CVR: 41 88 05 89

12. GG MBVH A/S – CVR: 39 46 36 87

13. GG Horneby P/S – CVR: 42 01 67 21

14. K/S GG Osted – CVR: 42 28 35 25

15. K/S GG Ørnesædevej Havdrup – CVR: 42 34 50 67

16. Klostergårdsvej ApS – CVR: 41 32 56 82

17. GG Køge K/S – CVR.: 43 01 33 51

18. GG Billund Hovedgade P/S – CVR: 43 16 57 98

19. GG Frederikssundsvej 100 K/S – CVR: 43 83 80 32